บริการให้เช่า/ขายเครื่องกระตุกหัวใจ (AED)

บริการให้เช่า/ ขายเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED) 

บริการให้เช่าเครื่อง AED และบริการหลังการขายตลอดอายุการเช่าเครื่อง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตามความต้องการใช้งานของลูกค้าโดยมีให้ท่านเลือกใช้งาน 2 รุ่น  สนใจสอบถามราคาและขอใบเสนอราคามาที่ 8plus1service@gmail.com

 

HeartSine samaritan® PAD 350P 

  

คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เป็นเครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ ขนาดเล็ก น้ำหนักเบาเพียง1.1 กิโลกรัม (2.4 ปอนด์)รวมแบตเตอร์รี เพื่อสะดวกในการพกพา
1.2 ใช้พลังงานจาก Batteries ชนิด Lithium Manganese Dioxide ที่ติดตั้ง รวมกับแผ่นนำไฟฟ้า
1.3 สามารถแนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้ทัง้ แบบเสียงคำสั่งและข้อความสัญลักษณ์ไฟที่ปรากฏบนหน้าจออย่างชัดเจน
1.4 มีระบบคำสังด้วยเสียงเป็นภาษาไทย
1.5 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอังกฤษ

1.6 รับประกันคุณภาพ 8 ปี 

1.7 มีคู่มือการใช้งานการบำรุงรักษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

2.1 ใช้รูปคลื่นในการกระตุกหัวใจ แบบ Self-Compensating Output Pulse Envelope Biphasic waveform Technology (SCOPE™* Biphasic Technology)
2.2 สามารถเพิ่มระดับพลังงานได้เองโดยอัตโนมัติ โดยมีพลังงานสูงสุดที่ 200 จูล
2.3 สามารถประจุไฟฟ้าไปยังระดับพลังงานที่เครื่องเลือกได้ไม่เกิน 8 วินาที
2.4 ตัวเครื่องมีระบบ ของการให้จังหวะในระหว่างการทำ CPR (CPR Coaching) สอดคล้องกับ AHA Guideline ปี 2010
2.5 แผ่นนำไฟฟ้าเป็นแบบ ที่มีการติดตัง้ แบตเตอร์รีรวมอยู่ เป็นชิน้ เดียวกัน สามารถใช้ในการทำงานได้นานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง หรือ ทำการช็อค ได้สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 60 ช็อคมีอายุการเก็บรักษาได้นานไม่น้อยกว่า 4ปี
2.6 แผ่นนำไฟฟ้ามีการภาพ แสดงตำแหน่งของการติดแผ่นในร่างกายเมื่อต้องการใช้งานเพื่อความสะดวกของผู้ให้การช่วยเหลือ
2.7 สามารถวัดค่าความต้านทานของผู้ป่วยได้ในช่วง 20 - 230 โอมห์
2.8 สามารถทำการบันทึกสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ได้เป็นระยะเวลาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 90นาที และถ่ายโอนข้อมูลด้วยสาย USB เข้าสู่โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
2.9 เครื่องมีมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
(Ingress Protection) เป็น IP 56 สามารถป้องกันน้ำและฝนได้
2.10 เครื่องผ่านมาตราฐานการใช้งานบนเครื่องบิน (Aircraft) RTCA/DO-160F, Section 21 (Category M)
2.11 เครื่องผ่านการทดสอบทาง MIL STD 810F, Method 514.5+ Category 4 Truck Transportation –US Highways, Category 7 Aircraft – Jet 737 & General Aviation (Exposure)

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

3.1 แผ่นนำไฟฟ้า 1 ชุด
3.2 สายนำสัญญาณ (USB Cable) 1 ชุด
3.3 กระเป๋าสำหรับใส่เครื่อง 1 ใบ
3.4 คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ 1 ชุด
3.5 ตู้สำหรับใส่ตัวเครื่อง 1 ใบ
3.6 คู่มือแนะนำการใช้งานภาษาไทย 1 ชุด


 

HeartSine samaritan® PAD 500P 

   

คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เป็นเครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ ขนาดเล็ก นำ้ หนักเบาเพียง1.1 กิโลกรัม (2.4 ปอนด์)
รวมแบตเตอร์รี เพื่อสะดวกในการพกพา
1.2 ใช้พลังงานจาก Batteries ชนิด Lithium Manganese Dioxide ที่ติดตัง้ รวมกับแผ่นนำไฟฟ้า
1.3 สามารถแนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้ทัง้ แบบเสียงคำสั่งและข้อความสัญลักษณ์ไฟที่ปรากฏบน
หน้าจออย่างชัดเจน
1.4 มีระบบคำสังด้วยเสียงเป็นภาษาไทย
1.5 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอังกฤษ

1.6 รับประกันคุณภาพ 8 ปี 

1.7 มีคู่มือการใช้งานการบำรุงรักษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

2.1 ใช้รูปคลื่นในการกระตุกหัวใจ แบบ Self-Compensating Output Pulse Envelope Biphasic
waveform Technology (SCOPE™* Biphasic Technology)
2.2 สามารถเพิ่มระดับพลังงานได้เองโดยอัตโนมัติ โดยมีพลังงานสูงสุดที่ 200 จูล
2.3 สามารถประจุไฟฟ้าไปยังระดับพลังงานที่เครื่องเลือกได้ไม่เกิน 8 วินาที
2.4 ตัวเครื่องมีระบบ ของการให้คำแนะนำในระหว่างการทำ CPR (CPR Advisor) สามารถบอก
ประสิทธิภาพ ในการทำ CPR เป็น Feedback ให้กับผู้ช่วยเหลือทัง้ ในเรื่องของ ความหนัก
และความเร็ว สอดคล้องกับ AHA Guideline ปี 2010
2.5 แผ่นนำไฟฟ้ าเป็นแบบ ที่มีการติดตัง้ แบตเตอร์รีรวมอยู่ เป็นชิน้ เดียวกัน สามารถใช้ในการทำงาน
ได้นานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง หรือ ทำการช็อค ได้สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 60 ช็อคมีอายุการ
เก็บรักษาได้นานไม่น้อยกว่า 4ปี
2.6 แผ่นนำไฟฟ้ามีการภาพ แสดงตำแหน่งของการติดแผ่นในร่างกายเมื่อต้องการใช้งานเพื่อความสะดวกของผู้ให้การช่วยเหลือ
2.7 สามารถวัดค่าความต้านทานของผู้ป่วยได้ในช่วง 20 - 230 โอมห์
2.8 สามารถทำการบันทึกสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ได้เป็นระยะเวลาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 90 นาที
และถ่ายโอนข้อมูลด้วยสาย USB เข้าสู่โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
2.9 เครื่องมีมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้ องสิ่งที่ อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
(Ingress Protection) เป็น IP 56 สามารถป้ องกันนำ้ หรือ ฝน ได้
2.10 เครื่องผ่านมาตราฐานการใช้งานบนเครื่องบิน (Aircraft) RTCA/DO-160F, Section 21 (Category M)
2.11 เครื่องผ่านการทดสอบทาง MIL STD 810F, Method 514.5+ Category 4 Truck Transportation –
US Highways, Category 7 Aircraft – Jet 737 & General Aviation (Exposure)

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

3.1 แผ่นนำไฟฟ้า 1 ชุด
3.2 สายนำสัญญาณ (USB Cable) 1 ชุด
3.3 กระเป๋าสำหรับใส่เครื่อง 1 ใบ
3.4 คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ 1 ชุด
3.5 ตู้สำหรับใส่ตัวเครื่อง 1 ใบ
3.6 คู่มือแนะนำการใช้งานภาษาไทย 1 ชุด

 

Visitors: 44,030